Doel werkgroep Toegankelijkheid/BBB (bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid)

De werkgroep Toegankelijkheid/BBB wil een bijdrage leveren aan het bereikbaar, toegankelijk (betreedbaar) en bruikbaar maken van de omgeving zodat ook mensen met een functiebeperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De werkgroep is onderdeel van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) te Sittard.

De werkgroep Toegankelijkheid/BBB wil dit doen door de belangen van mensen met een functiebeperking op het brede terrein van toegankelijkheid en mobiliteit te behartigen en door lokale gehandicaptenplatforms en andere organisaties te ondersteunen.

Alle organisaties van mensen met een functiebeperking (platforms en categorale gehandicaptenorganisaties) in Limburg zetten zich in voor een beter en meer volwaardig leven van mensen met een functiebeperking (volwaardig burgerschap).

Dit betekent ondermeer toegankelijke gebouwen en wijken, zorg krijgen die je nodig hebt, zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, goede vervoers-voorzieningen, kansen op de arbeidsmarkt, deelname aan alle vormen van onderwijs, enz.

Daarnaast is leven vooral samen leven. Je moet de mogelijkheid en kans hebben voor contacten met familie en vrienden.Of anders gezegd: je moet deel uitmaken van een sociaal netwerk (geen vereenzaming).

Mensen met een functiebeperking worden nog steeds dagelijks geconfronteerd met obstakels en problemen.Het gaat dan om toegankelijkheid van gebouwen (deurbreedte, hellingbaan, entree, e.d.) en om de feitelijke bereikbaarheid van voorzieningen, gebouwen en objecten (vervoer, infrastructuur van een wijk, e.d.). Daarnaast speelt de feitelijke bruikbaarheid van een voorziening, gebouw of object (aangepast toilet, juiste liftmaat, voorzieningen voor slechthorenden, slechtzienden, blinden, mensen met astma en COPD, e.d.).
Deze integrale toegankelijkheid en mobiliteit vormen de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren in alle facetten van het maatschappelijke leven (= volwaardig burgerschap). Aangezien de omgeving continu wordt verbouwd, veranderd en nieuw bebouwd is een voortdurende aandacht voor genoemde integrale toegankelijkheid en mobiliteit noodzakelijk. Hierbij is de inbreng van ervaringskennis- en deskundigheid van het grootste belang.

Doelgroepen

De FGL, zo ook de werkgroep Toegankelijkheid/BBB, gaat er vanuit dat elke inwoner van ons land potentiële zorgvrager zou kunnen zijn. Daarom richten de activiteiten van de werkgroep zich op twee categorieën doelgroepen. De primaire doelgroep wordt gevormd door de aangesloten lidorganisaties en gehandicapten-platforms (ook wel ‘achterban’ genoemd). De secundaire doelgroep wordt gevormd door alle overige, niet-aangesloten individuen en organisatorische verbanden.

De werkgroep Toegankelijkheid/BBB heeft de opdracht om

a) lokale groeperingen te ondersteunen bij toegankelijkheidsvraagstukken (mogelijke dienstverlening is afhankelijk van de aard van de vraag).
b) activiteiten te organiseren die ertoe leiden dat zorgvragers en gehandicaptenplatforms zich beter geïnformeerd weten.
c) initiatieven te ontplooien die ertoe leiden dat eigenaren en verantwoordelijken worden geprikkeld om de toegankelijkheid te verbeteren.
d) te zorgen dat de belangen van de Lichamelijk Gehandicapten (LG) sector worden behartigd bij verantwoordelijke overheden en organisaties betreffende toegankelijkheid en mobiliteit.